Dzisiaj jest: 23/2/2019
Najczęściej zadawane pytania
Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do naszych placówek, gdzie pracownicy udzielą Państwu szczegółowych informacji.
 
 • WYJAŚNIENIE NAZWY HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY
Pierwszy człon nazwy Hexa Bank Spółdzielczy wywodzi się od słowa heksagon, znaczącego tyle co sześciokąt. To właśnie kształt heksagonu ma silną konotację emocjonalną, bowiem hexagon to naturalny kształt, krystaliczna czysta forma, daje wrażenie stabilności i siły. Jednoznacznie kojarzony jest z plastrem miodu, a poprzez pszczoły z pracowitością, wytrwałością i zaradnością. Kształt hexagonu pokazuje także wiele kierunków rozwoju oraz daje pole do wspólnego działania. Hexa kojarzy się z cyfrą 6 czyli z najwyższą oceną.
Logotyp Banku nawiązuje do hexagonu, a poprzez załamanie jednego z ramion tworzy kontur Polski. Dodatkowo poprzez użycie biało-czerwonych barw jest jednoznacznie kojarzony z polskością, z czysto polski kapitałem oraz nawiązuje do logotypu Grupy BPS, w której funkcjonuje nasz Bank.
Przyjęte hasło firmowe „otwieramy możliwości” odnosi się do otwartego kształtu hexagonu, sygnalizuje nasze otwarcie na klientów oraz odkrywanie nowych możliwości działania przy współpracy z Hexa Bankiem Spółdzielczym.
Wszystkie te elementy tworzą spójną całość ze strategią rozwoju Banku i będą w znacznej mierze stanowiły o jego przyszłości.
 
 • JAK MOGĘ ZASTRZEC SWOJĄ KARTĘ?
 '     
 
Karty debetowe                                  
 
 
 
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Banku lub telefonicznie pod numerem (86) 215 50 50.
Dodatkowo posiadacze kart Visa, którzy utracą swój kartę mogą ją zablokować dzwoniąc pod 828 828 828. System Zastrzegania Kart działa przez całą dobę, zarówno w Polsce jak i poza granicami kraju. Infolinia jest wyposażona w technologię automatycznego rozpoznawania głosu, który pozwala posiadaczom kart na głosowe wybranie banku. Po wypowiedzeniu nazwy „Hexa Bank Spółdzielczy” lub „bank spółdzielczy”, a następnie potwierdzeniu wyboru banku - hasło TAK lub NIE - w przypadku niewłaściwego rozpoznania, system dokona przekierowania rozmowy
 
 
 
W przypadku kradzieży lub zgubienia karty własnej Hexa Banku Spółdzielczego dokonasz natychmiastowego jej zastrzeżenia w każdym oddziale Hexa Banku Spółdzielczego - w dni robocze, w godzinach pracy poszczególnych placówek.
 
 • JAKI JEST KOD SWIFT HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO NIEZBĘDNY DO PRZELEWÓW ZAGRANICZNYCH?
Kod SWIFT Hexa Banku Spółdzielczego to: POLUPLPR
 
 • CZY MOŻNA OTRZYMAĆ FAKTURĘ ZA DOŁADOWANIE ONLINE TELEFONU KOMÓRKOWEGO?
Chcąc uzyskać fakturę za doładowanie należy jednorazowo zarejestrować swoje dane na stronie www.zasilenia.faktura.pl podając numer doładowanego telefonu. Może otrzymać e-fakturę bądź fakturę tradycyjną wysłaną na adres mailowy podany przy rejestracji danych w ciągu maksymalnie 24h. Faktura będzie wystawiona automatycznie po każdym dokonanym zasileniu.
 
 • CO SIĘ STANIE Z NASZYMI PIENIĘDZMI ZGROMADZONYMI NA KONTACH BANKOWYCH PO NASZEJ ŚMIERCI?
Każdy posiadacz rachunku, może udzielić pełnomocnictwa do swojego rachunku dowolnie wybranej przez siebie osobie. Może ona korzystać z rachunku, dokonywać wpłat i wypłat, ale tylko wyłącznie do momentu śmierci mocodawcy, gdyż z chwilą śmierci pełnomocnictwo wygasa. Po śmierci posiadacza rachunku może nastąpić wypłata środków jedynie na rzecz spadkobierców, którzy przedstawią postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku (postanowienie to uzyskuje się na skutek przeprowadzenia postępowania spadkowego w sądzie) lub poświadczenie dziedziczenia (sporządzane przez notariusza na podstawie testamentu lub zgodnie z zasadami dziedziczenia ustawowego). Wypłata na rzecz każdego ze spadkobierców następuje w proporcji właściwej do nabytego udziału spadkowego.
Jeżeli posiadacz rachunku chce obdarować tylko wybranych przez siebie członków rodziny może złożyć w banku dyspozycję na wypadek śmierci. W dyspozycji może wskazać jedynie: małżonka, wstępnych (rodzice, dziadkowie), zstępnych (dzieci, wnuki) lub rodzeństwo.
Liczba wydanych dyspozycji jest nieograniczona, dodatkowo można dokonać podziału wg własnego uznania np. ½ żonie, ¼ dziecku a pozostałą kwotę np. matce.
Suma wypłaconych w ten sposób pieniędzy jest ograniczona ustawowo (w bankach dozwolona kwota wynosi dwudziestokrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane przez Prezesa GUS za ostatni miesiąc przed śmiercią posiadacza rachunku).
Po śmierci posiadacza rachunku instytucje finansowe mogą również wypłacić koszty pogrzebu osobie, która przedstawi rachunki potwierdzające wysokość poniesionych przez nią kosztów w związku z pogrzebem. Osoba ta nie musi być spadkobiercą zmarłego.
 
 • JAKĄ LOKATĘ WYBRAĆ - Z OPROCENTOWANIEM ZMIENNYM CZY STAŁYM?
Wybór lokaty wiąże się z dylematem czy zdecydować się na stałą czy zmienną stopę procentową.
Oprocentowanie stałe obowiązuje przez cały okres lokaty. Klient z góry wie ile otrzyma odsetek. W przypadku lokat o zmiennym oprocentowaniu stopa procentowa może się zmienić w zależności od sytuacji rynkowej. Może to być zmiana zarówno na korzyść jak i niekorzyść klienta. Lokaty o stałym oprocentowaniu warto zakładać w perspektywie obniżek stóp procentowych (obserwując sytuację rynkową). Jeżeli spodziewamy się wzrostu stóp procentowych lepiej wybrać oprocentowanie zmienne.
 
 • W JAKI SPOSÓB MOŻNA PRZESŁAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE Z INNEGO BANKU (BEZ PRZEWOŻENIA GOTÓWKI) W CELU ZAŁOŻENIA LOKATY W HEXA BANKU SPÓŁDZIELCZYM?
Środki pieniężne prosimy przesłać przelewem na rachunek przejściowy wskazany przez pracownika wybranej przez Klienta Placówki Banku. Na dokumencie przelewu należy wypełnić następujące dane: Zleceniodawca - Imię i nazwisko, adres, Kwota lokaty oraz Tytuł przelewu - Założenie lokaty np. Wystrzałowa, Profit BIS, Standard itp. Dokładne informacje o rodzajach lokat proponowanych Klientom przez Bank można znaleźć na stronie internetowej www.hexabank.pl.
Po otrzymaniu przekazanych w formie przelewu środków pieniężnych, pracownik Hexa Banku Spółdzielczego niezwłocznie zakłada właściwą lokatę w systemie ewidencyjno-księgowym Banku, sporządza umowę lokaty, potwierdzenie jej otwarcie i zaprasza do wybranej przez Klienta placówki, celem finalizacji transakcji tj. podpisania przygotowanej uprzednio przez Bank umowy lokaty i otrzymania dokumentu potwierdzenia jej założenia.
 
 • CZY PIENIĄDZE NA LOKACIE SĄ BEZPIECZNE?
Lokata bankowa należy do bezpiecznych sposobów deponowania oszczędności. Zakładając lokatę masz pewność, że otrzymasz z powrotem nie tylko to co wpłaciłeś, ale również naliczone odsetki.
Ponadto tego typu wkłady są chronione przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny, który w razie problemów Banku wypłaca środki do równowartości 100.000 euro.
 
 • CO TO JEST BIK?
Biuro Informacji Kredytowej SA jest instytucją, która otrzymuje i udostępnia bankom i Spółdzielczym Kasom Oszczędnościowo Kredytowym (SKOK-om) dane na temat wszelkich zobowiązań kredytowych Klientów indywidualnych, jak również przedsiębiorców.
Produktem BIK jest raport kredytowy, który stanowi niejako obraz zobowiązań Klienta. Informacje w nim zawarte pozwalają ocenić stopień ryzyka związanego z przyznaniem Klientowi kredytu. Przekazywane w raporcie BIK dane dotyczą wszystkich kredytów udzielanych Klientowi, niezależnie od terminowości ich spłaty. Informujemy, że nie jest to rejestr nierzetelnych Klientów, choć w przypadku opóźnień w spłacie zaciągniętych przez Klienta kredytów i pożyczek, informacja taka również znajdzie się w jego raporcie kredytowym BIK. Należy zatem pamiętać, iż pozytywna historia kredytowa Klienta tworzona jest dzięki terminowej spłacie posiadanych zobowiązań.
Dane Klienta trafiają do BIK w momencie złożenia w danym Banku lub SKOK-u  zapytania o kredyt, wniosku kredytowego oraz po udzieleniu kredytu.
Więcej informacji znajdziesz na stronie: http://www.bik.pl/
 
 • JAKIE SĄ GODZINY SESJI PRZYCHODZĄCYCH I WYCHODZĄCYCH?
 
 • CZY MOŻNA SPŁACIĆ KREDYT PRZED TERMINEM?
Klient Hexa Banku Spółdzielczego może dokonać wcześniejszej całkowitej lub częściowej spłaty kredytu
w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym Banku. W związku z całkowitą lub częściową spłatą kredytu nie ponosi żadnych kosztów.
 
 • CZY HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY UDZIELA KREDYTÓW W WALUTACH?
Udzielamy kredytów w polskich złotych – co oznacza, że są one wolne od ryzyka kursowego oraz kosztów przewalutowania.
 
 • JAKIE ŹRÓDŁA DOCHODU SĄ UZNAWANE PRZEZ HEXA BANK SPÓŁDZIELCZY PRZY UDZIELANIU KREDYTÓW GOTÓWKOWYCH I MIESZKANIOWYCH?
Hexa Bank Spółdzielczy przy tego rodzaju produktach kredytowych akceptuje następujące źródła dochodu: umowę o pracę i kontrakt menedżerski, dochody z prowadzenia działalności gospodarczej i prowadzenia gospodarstwa rolnego, wykonywania wolnego zawodu, emeryturę, zasiłek przedemerytalny, rentę inwalidzką, rentę rodzinną po zmarłym małżonku, rentę strukturalną, umowy cywilno-prawne oraz umowy najmu/dzierżawy, dywidendę i odsetki z tytułu posiadanych aktywów finansowych.  
 
 • Mechanizm Podzielonej Płatności - Pytania i Odpowiedzi:
  Dział 1. RACHUNEK VAT
  1. Gdzie Klient może znaleźć tekst Ustawy wprowadzającej rachunek VAT i Mechanizm Podzielonej Płatności?
  Tekst ustawy dostępny jest na stronach Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej (w zakładce ISAP – Internetowy System Aktów Prawnych) tj. www.sejm.gov.pl
  1. Klient otworzył rachunek rozliczeniowy w Banku przed 01 lipca 2018 r. tj. przed wejściem w życie Ustawy. Czy Bank dla tego rachunku rozliczeniowego otworzy rachunek VAT?
  Tak, Bank zgodnie z Ustawą z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Ustawa), będzie miał obowiązek otworzyć rachunek VAT dla każdego przedsiębiorcy posiadającego rachunek/rachunki rozliczeniowe w PLN.
  1. Czy Klient musi złożyć do Banku wniosek o otwarcie rachunku VAT?
  Nie, Bank zgodnie z ustawą otworzy automatycznie do 01 lipca 2018 r. jeden rachunek VAT dla wszystkich rachunków rozliczeniowych Klienta prowadzonych w PLN. Natomiast, gdy Klient chce posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT musi w Banku złożyć stosowny wniosek o otwarcie kolejnego rachunku VAT.
  1. Czy automatyczne otwarcie rachunku VAT przed 01 lipca 2018 r., będzie wiązało się z zawarciem umowy lub aneksu do umowy rachunku zawartej z Bankiem?
  Nie, otwarcie rachunku VAT nie wymaga zawarcia odrębnej umowy lub aneksu do umowy zawartej
  z Bankiem.
  1. Ile rachunków VAT Bank będzie prowadził dla Klienta? Czy będzie mógł posiadać w Banku więcej niż jeden rachunek VAT?
  Bank automatycznie otworzy jeden rachunek VAT dla każdego Klienta posiadającego w Banku jeden lub więcej rachunków rozliczeniowych w PLN. Na wniosek Klienta posiadającego więcej niż jeden rachunek rozliczeniowy, Bank może otworzyć kolejne rachunki VAT.
  1. Czy Bank będzie prowadził rachunki VAT dla rachunków walutowych?
  Nie. Rachunki VAT powiązane są wyłącznie dla rachunków rozliczeniowych prowadzonych w PLN.
  1. Jaką opłatę będzie pobierał Bank z tytułu otwarcia i prowadzenia rachunku VAT?
  Za otwarcie i prowadzenie rachunku VAT, Bank nie będzie pobierał żadnych opłat.
  1. Czy Bank otworzy Rachunek VAT dla Klienta- przedsiębiorcy, który nie jest „VAT-owcem”?
  Tak, Ustawa jednoznacznie wskazuje, że do każdego rachunku rozliczeniowego prowadzonego w PLN dla Klienta - przedsiębiorcy, Bank musi otworzyć i prowadzić rachunek VAT, nawet jeżeli nie rozlicza VAT-u.
  1. Czy Bank na wniosek Klienta może zamknąć rachunek VAT?
  Rachunek VAT jest zamykany wraz z zamknięciem ostatniego rachunku rozliczeniowego w PLN dla Klienta. Warunkiem zamknięcia rachunku rozliczeniowego jest saldo 0 PLN na rachunku VAT. Jeśli saldo jest dodatnie, wtedy Klient musi złożyć wniosek w Urzędzie Skarbowym o zwolnienie środków z rachunku VAT.
  Jeżeli Klient posiada w Banku kilka rachunków VAT, na wniosek Klienta, Bank zamknie dany rachunek VAT, przyporządkowując rachunek rozliczeniowy, do którego był przyporządkowany zamykany rachunek VAT do innego rachunku VAT.
  1. Czy Klient będzie mógł zasilić własny rachunek VAT?
  Nie. Klient nie będzie miął możliwości przeksięgowania środków z rachunku rozliczeniowego na rachunek VAT. Klient będzie mógł przeksięgować środki ze swojego rachunku VAT na inny rachunek VAT prowadzony w ramach tej samej firmy w tym samym Banku.
  1. Czy Klient będzie miał swobodny dostęp do środków zgromadzonych na rachunku VAT?
  Nie. Aby uwolnić środki zgromadzone na rachunku VAT, klient będzie musiał się zgłosić do urzędu skarbowego i uzyskać zgodę na ich przeksięgowanie na rachunek bieżący. Urząd ma na decyzję 60 dni. Po jej otrzymaniu, bank powinien niezwłocznie zastosować się do wniosku Klienta.
  Dział 2. MECHANIZM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI
  1. Od kiedy Klient będzie mógł realizować w Banku przelewy wykorzystując Mechanizm Podzielonej Płatności?
  Zgodnie z zapisami Ustawy, od dnia 1 lipca 2018 r.
  1. Jaka jest różnica między „Mechanizmem Podzielonej Płatności” a „Split Payment”?
  Nie ma różnicy. To dwie nazwy dla tego mechanizmu płatności. Nazwa „Split Payment” często stosowana jest w mediach i zapożyczona jest z języka angielskiego (tłumaczenie: Split Payment = Podział płatności). Natomiast nazwa „Mechanizmem Podzielonej Płatności” została wykorzystana w Ustawie.
  1. Czy stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie obowiązkowe od 01 lipca 2018 r.?
  Nie. Stosowanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności jest dobrowolne. Decyzja o rodzaju płatności należy do płatnika faktury. Dla przelewów przychodzących system ten będzie jednak obowiązkowy. Oznacza to, że nawet jeśli Klient nie będzie planować aktywnego korzystania z Mechanizmu Podzielonej Płatności, to kontrahent Klienta może taki przelew zlecić na jego rzecz, a Bank przeksięguje kwotę VAT na rachunek VAT Klienta.
  1. Czy Klient, żeby dokonać zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności musi zlecić dwa przelewy (odrębnie w kwotach netto i VAT)?
  Nie. Klient będzie wykonywał jeden przelew (w nowej formatce) na zwykły rachunek rozliczeniowy odbiorcy- wskazany na fakturze, tak jak w chwili obecnej.
  1. Co Klient będzie musiał zrobić, żeby zrealizować płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności?
  Decydując się na dokonanie płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności, Klient będzie musiał wybrać nowy rodzaj przelewu oraz wskazać następujące dane (rozszerzone w stosunku do danych stosowanych
  w dotychczasowych płatnościach) tj.: kwotę brutto płatności, kwotę VAT, nr NIP wystawcy faktury oraz numer faktury VAT związanej z płatnością - dodatkowo Klient będzie miał możliwość umieszczenia dodatkowego dowolnego opisu płatności.
  1. Czy Klient może zrealizować przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności nie mając wystarczających środków na pokrycie kwoty VAT na rachunku VAT?
  Tak. W takim przypadku brakująca kwota zostanie pobrana ze środków na rachunku rozliczeniowym. Przelew zostanie zrealizowany również w przypadku, gdy saldo rachunku VAT wynosić będzie 0 zł, wówczas cała kwota VAT zostanie pobrana z rachunku rozliczeniowego. Warunkiem realizacji przelewu MPP dla w/w przypadku jest posiadanie wystarczających środków na rachunku rozliczeniowym.
  1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zrealizować/otrzymać przelew w walucie obcej?
  Nie. Mechanizm Podzielonej Płatności dotyczy wyłącznie rozliczeń prowadzonych w PLN.
  1. Czy Klient w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności może zapłacić tylko kwotę netto faktury VAT?
  Nie. W płatności z wykorzystaniem Mechanizmu Podzielonej Płatności konieczne jest wskazanie kwoty VAT, która musi być większa od 0 PLN.
  1. Czy Klient za pomocą Mechanizmu Podzielonej Płatności będzie mógł zapłacić tylko kwotę VAT z faktury?
  Tak. Klient, chcąc przekazać jedynie kwotę VAT, powinien w Mechanizmie Podzielonej Płatności: podać kwotę VAT równą kwocie brutto płatności. Przykład: kwota brutto otrzymanej faktury wynosi 123 PLN, kwota netto faktury wynosi 100 PLN i kwota VAT faktury wynosi 23 PLN, należy w polu „kwota płatności (brutto)” wpisać 23 PLN oraz w polu „kwota VAT” wpisać także 23 PLN. W takim wypadku w Mechanizmie Podzielonej Płatności zostanie przekazana wyłącznie kwota VAT.
  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w różnych bankach?
  Nie. Ustawa nie przewiduje takiej możliwości. Natomiast Klient będzie mógł wykonać przeksięgowania środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku.
  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przeksięgowanie środków pomiędzy swoimi rachunkami VAT w tym samym banku?
  TAK. Warunkiem operacji przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT Klienta w tym samym banku jest posiadanie co najmniej dwóch rachunków VAT.
  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności bezpośrednio z rachunku VAT?
  Nie. Przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności realizowany będzie zawsze za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego Klienta.
  1. W jakich przypadkach nastąpić może obciążenie rachunku VAT?
  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy obciążeń rachunku VAT to m.in.:
  • zapłata za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności,
  • zapłata podatku VAT do Urzędu Skarbowego,
  • realizacja decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego o przeksięgowaniu środków na rachunek rozliczeniowy Klienta,
  • zwrot przelewu (błędnie otrzymanego w Mechanizmie Podzielonej Płatności),
  • przeksięgowanie środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
  • realizacja zajęcia na podstawie administracyjnego tytułu wykonawczego.
  1. W jakich przypadkach nastąpić może uznanie rachunku VAT?
  Zgodnie z Ustawą, dozwolone typy uznań rachunku VAT to m.in.:
  • zapłaty za fakturę w Mechanizmie Podzielonej Płatności w części dotyczącej kwoty VAT,
  • przeksięgowania środków pomiędzy rachunkami VAT prowadzonymi w tym samym banku,
  • uznania z tytułu decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego,
  • zwrotu środków z tytułu błędnie zleconej płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności.
  Dział 3. PRAKTYCZNE INFORMACJE DLA KLIENTA
  1. Klient otrzymuje od swoich kontrahentów „faktury pro-forma”. Czy na podstawie takiej faktury będzie można dokonać płatności stosując Mechanizm Podzielonej Płatności?
  Nie, ponieważ płatności w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności można dokonać tylko w sytuacji posiadania faktury w rozumieniu ustawy o VAT.
  1. Czy Klient wystawiając fakturę będzie musiał wskazywać dwa rachunki bankowe: jeden rozliczeniowy
   i drugi VAT?
  Nie. W fakturze będzie wskazywany jedynie rachunek rozliczeniowy.
  1. Czy Klient będzie mógł zapłacić zaliczkę w Mechanizmie Podzielonej Płatności?
  Nie, w sytuacji kiedy najpierw dojdzie do zapłaty, a dopiero potem do wystawienia zaliczkowej faktury VAT. Dla realizacji płatności w Mechanizmie Podzielonej Płatności niezbędna jest faktura VAT.
  Tak, w sytuacji, kiedy przed płatnością została wystawiona zaliczkowa faktura VAT.
  1. Czy Klient będzie mógł wykonać przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności z tytułu częściowej zapłaty za fakturę?
  TAK.
  1. Klient często dokonuje jednej płatności wobec kontrahenta z tytułu kilku faktur. Czy w ramach Mechanizmu Podzielonej Płatności, Klient będzie mógł dokonać jednym przelewem zapłaty za kilka faktur?
  Nie, jedna płatność w Mechanizmie Podzielonej Płatności odpowiada jednej fakturze.
  1. Czy przelew w Mechanizmie Podzielonej Płatności będzie można skierować do rozliczenia w SORBNET?
  TAK.
  1. Czy po 01 lipca 2018 r. zmieni się sposób płatności i rozliczania Klienta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT?
  Nie, z zastrzeżeniem że realizacja przelewu do US następuje z rachunku rozliczeniowego z wykorzystaniem dostępnych środków na rachunku VAT.
 
2019 © HEXA BANK Spółdzielczy realizacja zacharzewski.net
Serwis hexabank.pl używa plików cookies. Brak zmian ustawień przegldarki oznacza zgodę na ich użycie. Dowiedz się więcej.